دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پروین   فرشچی

پست الکترونیکی : p-farshchi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکتری

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت سواحل-علوم دریا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه محیط زیست

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/04/01

پروین فرشچی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^